Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi badawczej w zakresie zaprojektowania nowej linii wzorniczej zasilaczy LEDToruń, dn. 30.10.2018r.

Zapytanie ofertowe
w sprawie realizacji usługi badawczej w zakresie zaprojektowania nowej linii wzorniczej zasilaczy LED

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. ZAMAWIAJĄCY:
    Govena Lighting S.A.
    ul. Służewska 8-15
    87-100 Toruń
    NIP: 956 226 01 42
    REGON: 340647474
    KRS: 0000598257
    Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1. KOD CPV: 73000000-2
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Opracowanie nowego wzoru (nowej linii) 2 rodzajów plastikowych obudów do zasilaczy, mieszczących się w   następującym zakresie wymiarowym:

• długość: w zakresie 250 / 280mm
• szerokość: w zakresie 20 / 25mm
• wysokość: w zakresie 13 / 15mm

W tym:
1. Wykonanie rysunku w 3D przedstawiający modele obudów
  a. Obudowa powinna nawiązywać do istniejącej linii obudowy zasilaczy SLIM (rysunki zostaną udostępnione firmie, która zostanie wybrana do realizacji zamówienia)
  b. Dla każdego modelu obudowy powinny być te same zatyczki/zaślepki na terminale (WE/WY)

2. Wykonanie modeli obudów w 3D (stereolitografia, wykonanie wydruku 3D)
  a. Udostępnienie modeli w plikach w formacie STP oraz DWG

Informacyjnie: seria produkcyjna nowych modeli zasilaczy będzie realizowana metodą wtrysku.

W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia w którymkolwiek miejscu odnosi się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

III. WYKLUCZENIA

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, jak również osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w tym biorących udział w procesie oceny ofert, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  – posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę tj. ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny do pozostałych kryteriów. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów (max 100).
2. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Nazwa kryterium oceny ofert Waga (maksymalna liczba punktów)
KRYTERIUM – Cena brutto

–         w ofercie należy określić cenę netto oraz brutto /z podatkiem VAT/ w złotych polskich za realizację prac wskazanych w pkt. II zapytania ofertowego,

–         do porównania ofert przyjęte zostaną ceny brutto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia (zadań wskazanych w pkt. II zapytania ofertowego),

–         ceny winny być określone z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych,

–         wskazane ceny powinny uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez Oferenta,

–         ceny zostają określone przez Oferenta na okres ważności umowy i wykonywania określonych w niej obowiązków,

–         podana cena brutto jest ceną ryczałtową, a Oferent uwzględnił w niej wszystkie koszty i okoliczności związane z wykonaniem Zamówienia.

 

Wartość punktowa = 100 x (cmin/ca)

cmin – najniższa łączna brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert [PLN]

ca – cena brutto analizowanej oferty [PLN]

 

Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach Kryterium liczba punktów: 100 pkt.

100% (100 pkt.)
RAZEM 100% (100 pkt.)

W przypadku, gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe złożone zostaną oferty o takiej samej liczbie punktów Zamawiający wybierze ofertę najbardziej korzystną pod względem oddziaływania na środowisko. W celu weryfikacji, która z ofert jest najkorzystniejsza w tym zakresie Oferenci posiadający tą samą liczbę punktów zostaną wezwani do przedstawienia oświadczenia. Wybrana zostanie oferta, w przypadku której Oferent zadeklaruje najmniejsze zużycie energii podczas realizacji badań [kWh].

V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
   Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego, siedziba Wykonawcy
   Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2018r.

VI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać dostarczona do dnia 7.11.2018r.
   a. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
   b. przesyłką kurierską lub
   c. osobiście na adres:
   Govena Lighting S.A.
   ul. Służewska 8-15
   87-100 Toruń
   lub
  d. drogą mailową na adres: zaopatrzenie@govena.com
  Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy rangi ustawowej przyznały zdolność prawną, tak przedsiębiorcy jak i podmioty nie będące przedsiębiorcami, zwane dalej Oferentami. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta.

2. Termin związania ofertą: oferta wiąże Oferenta od chwili jej złożenia u Zamawiającego do dnia 30.11.2018r. przy czym oferta przestaje wiązać jeżeli przed tym terminem została wybrana inna oferta, albo postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

3. Oferta musi zawierać:
– Ofertę, która powinna zawierać co najmniej:
a) nazwę, adres lub siedzibę Oferenta, numer NIP,
b) termin realizacji zamówienia,
c) cenę netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia,
d) termin ważności oferty.
Oferta może zostać złożona na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

-Oświadczenie o braku powiązań

 

VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
1. Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku:
  – wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
  – wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
  – wystąpienia siły wyższej.
  – gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
2. Zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w przyczyn, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
3. Zmiany sposobu i terminu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego.
4. Zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub innych obowiązujących Wytycznych.
5. Zmiany w interpretacjach Wytycznych.
6. Zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
7. Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
8. Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
9. Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.

IX. UWAGI KOŃCOWE
1. Każdy Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez 3-osobową Komisję powołaną przez Zamawiającego spośród pracowników Zamawiającego lub też spoza ich grona. W skład Komisji wchodzą: Małgorzata Ogrodnik-Kruszczyńska, Eugeniusz Korzeniewski, Wojciech Orłowicz.
3. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania.
4. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty wraz z załącznikami ponosi tylko i wyłącznie Oferent.
5. Komisja:
  – stwierdza prawidłowość postępowania oraz liczbę otrzymanych ofert,
  – weryfikuje oferty i ustala, które z ofert spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym,
  – odrzuca oferty, które nie odpowiadają warunkom określonym w zapytaniu ofertowym,
  – wybiera najkorzystniejszą ofertę lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zapytaniu ofertowym i załącznikach, w tym bez przedłużenia terminu składania ofert.
9. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej w dniu: 15.11.2018r.
10. Umowa zostanie podpisana najpóźniej do dnia: 21.11.2018r.
11. Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Pietruszyńska E-mail: k.pietruszynska@govena.com | M: +48 606 294 594 | T: +48 56 619 66 72.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem