Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi wszystkie jej sprawy, które nie zostały zastrzeżone przepisami prawa i Statutu dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Zgodnie ze Statutem Lighting S.A. organ ten jest wieloosobowy i składa się od jednego do pięciu członków, których powołuje Rada Nadzorcza na pięcioletnią kadencję, określając jednocześnie ich funkcje w Zarządzie.

Aktualnie Zarząd Govena Lighting S.A. jest jednoosobowy i stanowi go:

Marcina Szymański – Prezes Zarządu

Paweł Kulczyk – Prokurent
Absolwent Prawa i Europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie obecnie w Katedrze Prawa Cywilnego przygotowuje pracę doktorską. Specjalizuje się w prawie spółek kapitałowych, rynku kapitałowym i instrumentach giełdowych, zarządzaniu spółkami kapitałowymi z branży high-tech i nieruchomości. Pełni funkcje zarządcze w spółkach m.in. Villa Park Investment S.A.; EFE S.A.; Startup Polskie Inwestycje Sp. z o.o., Discovery Sp. z o.o., EFE Romania S.A., Rewelia Sp. z o.o. Licencjonowany instruktor Polskiego Związku Szachowego.